Häzirki wagtda zyýankeşlere garşy göreş we daşky gurşawa zyýanly mesele boýunça dünýäde isleg we aladalar artýar.

Zyýan berijilerden goramak önümleriniň iň ökde üpjün ediji we üpjün ediji zynjyrynyň birleşdirijisi bolmagy maksat edinýäris, şonuň üçin ýokary hilli zyýankeşlere garşy önümleri we kompaniýamyzyň wezipesi üçin göreşmek üçin ajaýyp hyzmaty hödürlemegi dowam etdireris: Adamlaryň ýaşaýyş gurşawyny has arassa etmek biologiki zynjyryň deňagramlylygyna ýetmek.

Biz elmydamaiň gowusyny et

Bizi tanajikme-jikliklerinde

Isisen (Şençzhenen) Elektron Tehnologiýa Pte.Ltd. zyýankeşlere garşy göreş pudagy bilen 2004-nji ýyldan bäri meşgullanýar we gözleg we önümçilikde baý tejribä eýe.Önümlerde ultramelewşe zyýan berijilerden goraýan, elektron mör-möjeklerden ýüz öwürýän, syçanlary ýok ediji, çybyn öldüriji lampa, elektrik çybyn çalýan, mousetrap, howa arassalaýjy we ş.m. bar. Häzirki wagtda önümler Europeewropanyň, Amerikanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi. we beýleki sebitler.

Kompaniýa elektron önümlerini dizaýn etmekde we öndürmekde 19 ýyllyk baý tejribä eýe.Ösüş, dizaýn we subutnama bilen meşgullanýan birinji derejeli hünärmenler topary, iň täze we iň ösen önümleri görkezip, içerki we daşarky elektron önüm bazarlarynda hemişe öňdäki hatarda durýar.

Önümlerimiziň hili ISO9001 halkara hil standartyna berk eýerýär we müşderiler tarapyndan alnan önümleriň 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin iberilmezden azyndan 5 gezek 100% synagdan geçirilýär.Mundan başga-da, kompaniýanyň önümleri nusga alynýar we Rheinland ýaly her ýyl barlag üçin üçünji taraplara iberilýär.

“Zhisen”, sanjym galyplaryny, PCBA, gurnama, ýüpek ekrany, gaplamany öz içine alýan birneme doly üpjünçilik zynjyry ulgamyna eýedir, bu bize müşderilere hemmetaraplaýyn we çalt hyzmatlary bermäge mümkinçilik berýär.

Isisen hemişe “bütewiligi, hünärmenligi, pragmatizmi, täzeligi” öz düşünjesi hökmünde kabul edýär we müşderilere ýokary hilli önümler, iň wagtynda eltip bermek we iň köp zat bermek üçin “hil ilki, abraý” hyzmat ýörelgesine eýerýär. hünär hyzmatlary.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

ýyldyzönümleri

 • Köpugurly elektrik çybyn swatter çybyn öldüriji çyrasy Köpugurly elektrik çybyn swatter çybyn öldüriji çyrasy

  Köpugurly elektrik çybyn swatter metjidi ...

  Çybyn öldüriji lampalar, adatça ultramelewşe ýagtylyk tolkunlary we bion çybynlary özüne çekiji arkaly çybynlary özüne çekýär.Çybynlary özüne çekýänlerden başga-da, ýeňil tolkunlar çybynlary çekmekde-de örän täsirli.Elektrikli çybyn öldürmek, bug zapperiniň elektrostatik toruny ulanmakdyr, çybyn oňa degýänçä, çybyny bir zarba bilen öldürer, SUS nikel bilen örtülen poslamaýan tor ulanylýar.Adaty adaty demir tor bilen deňeşdirilende, aňsat däl ...

  pd_ico_01
 • Ultrasonik syçan / Akylly ýygylygy öwürmek tehnologiýasynyň syçanjygy Ultrasonik syçan / Akylly ýygylygy öwürmek tehnologiýasynyň syçanjygy

  Ultrasonik Rat / Akylly Fr-iň syçanjygy ...

  Maslahat 1. poldan 20-40 sm uzaklykda dikligine gurmak maslahat berilýär.2. Iň oňat ýagdaýy saklamak we has netijeli işlemek üçin haly, perde ýaly islendik akustiki materiallardan uzakda oturmak zerur.3. 1-2 hepdede zyýan berijilerden has köp hereket etmek adaty zat, sebäbi repeller ähli zyýan berijileriň asyl ýaşaýyş ýerlerinden daşlaşmak üçin üstünde işleýär we ýok edýär.4. Ammar, garaage w ... ýaly käbir çylşyrymly we uly ýerlerde ulanylanda birden köp zyýan beriji ýok.

  pd_ico_01
 • Açyk gün ultramelewşe ýylan repelleri Elektron zyýan berijiler Açyk gün ultramelewşe ýylan repelleri Elektron zyýan berijiler

  Daşky gün ultramelewşe ýylan repeller elektro ...

  Esasy satuw nokatlary • TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞLER: PIR haýwanlaryň hereketlerini anyklanda, enjam pişikler, itler, garaguş, alakalar, gyrgyçlar ýaly haýwanlary we zyýan berijileri kowmak üçin güýçli yşyklandyryjy yşyk çyralary bilen ultrases tolkunlaryny çykaryp işe başlar. , howlyňyzdan, baglaryňyzdan, eýwanyňyzdan, fermaňyzdan, bagyňyzdan ýangyç, syçanlar we sugunlar we jaýyňyzy gowy goraň.• SMART IŞLERI: Haýwanlaryň hereketi ýüze çykarylanda, enjam awtomatiki we tötänleýin dürli re toime geçer.T ...

  pd_ico_01
 • Çybyn öldüriji öý goşlary Çybyn öldüriji çyrasy. Çybyn öldüriji öý goşlary Çybyn öldüriji çyrasy.

  Çybyn öldüriji öý goşlary Çybyn öldürmek ...

  pd_ico_01
 • Ultrasonik mör-möjeklerden goraýan, syçanlara garşy we çybynlardan goranýan Ultrasonik mör-möjeklerden goraýan, syçanlara garşy we çybynlardan goranýan

  Ultrasoniki mör-möjeklerden goraýan, syçany ýok ediji ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň kuwwaty: 1Dizaýn: Adaty ulanylýan meýdany: 50-100 inedördül metr Önüm: Syçan sypyryjy Ulanyjy: mör-möjeklere gözegçilik güýji Çeşme: Elektrik aýratynlygy: Goşulan zarýad beriji: Ulanylmaýan sahypanyň ululygy: 1m * 1m arassa agramy: ≤0.5Kg hoşboý ys: garynja görnüşi, garynjalar Bedorgan düşekleri, arylar, tomzaklar, guşlar, sentipedler, tarakanlar, kriketler, gulaklar, gaçgaklar, çybynlar, şahlar, syçanlar, möjekler, güjükler, piller, garpyzlar, kümüş balyk, ýylanlar, möjekler, termitler, tekeler, boror aýratynlygy: Durnukly ,. ..

  pd_ico_01
 • Hytaýda öndürilen sanly ultramelewşe mör-möjek we syçanlara garşy göreş Hytaýda öndürilen sanly ultramelewşe mör-möjek we syçanlara garşy göreş

  Sanly ultramelewşe mör-möjek we syçanlara garşy göreşiji M ...

  pd_ico_01
 • Erkekleriň gyrkyjylary has arassa saç syrmak üçin ýüzýän baş dizaýny bilen çygly we gurak Erkekleriň gyrkyjylary has arassa saç syrmak üçin ýüzýän baş dizaýny bilen çygly we gurak

  Erkekleriň sakgaly çygly we ýüzýän bilen gury ...

  pd_ico_01
 • Ativearamaz ion howany arassalaýjy öý dezodorant formaldegid Ativearamaz ion howany arassalaýjy öý dezodorant formaldegid

  Ativearamaz ion howany arassalaýjy öý dezodorant f ...

  Çalt jikme-jikliklere syn EM : 中国 EM EM OEM 型号 : K208 电压 (V) : 220 提供 : : : : : 1 年 , , HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS家居 Kuwwat çeşmesi: usb, Elektrik önüminiň ady: Öý howasyny arassalaýjy funksiýa: ativearamaz Ionlaryň reňki: Ak ses: 18dB Aýratynlygy: Akylly ýokary öndürijilikli ulanylyşy: Ekologiýa taýdan amatly ulanylýan ýer: 10m2 datçik: Lazer tozany + TVOC ysy + çyglylyk elektrik üpjünçiligi : “Eletric Plug Packaging & Delivery” ...

  pd_ico_01
 • Açyk gün energiýasy bilen işleýän ultrases sesli ýylany ýok ediji çybynlardan goranmak Açyk gün energiýasy bilen işleýän ultrases sesli ýylany ýok ediji çybynlardan goranmak

  Daşky gün energiýasy bilen işleýän ultrases sesli ýylan ...

  Gysgaça maglumat Çalt jikme-jiklikler Ulanylýan meýdan: 150-200 est Zyýan beriji görnüşi: Syçanlaryň aýratynlygy: Durnukly gelip çykyşy: Guangdong, HytaýBrandyň ady: forecumModel belgisi: L828C Önümiň ady: Sonic Mole Repellent Iş wagty: 40hrsControl rejimi: ON / OFF 1pack size: 16.5 * 2 paketiň ululygy: 14,6 * 11,8 * 11,8 sm ..

  pd_ico_01
 • Elektron ultramelewşe çybynlara garşy mör-möjeklerden goraýan gemriji öldüriji Elektron ultramelewşe çybynlara garşy mör-möjeklerden goraýan gemriji öldüriji

  Elektron ultramelewşe çybynlardan goraýan mör-möjek ...

  Gysgaça maglumat Çalt jikme-jiklikler Ulanylýan meýdany: 100-150 inedördül metr Zarýad beriji: Zyýan berijileriň görnüşi: Garynjalar, pişikler, tarakanlar, çybynlar, syçanlar, mör-möjekler, möjekler Aýratynlygy: Durnukly gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý markasynyň ady: CT- 3033 Önümiň ady: Ultrasoniki zyýan berijiler ret etmek Görnüşi: Moskutioes Funksiýasy: Çybynlardan goraýan ulanylyşy: Öý + myhmanhana + Ofis elektrik üpjünçiligi: AC90V-240V Gaplamak: Reňk gutusy we ýöriteleşdirilen material: ABS Plastiki ululygy: 88 * 53 * 50 (mm) Reňk: gök , ýaşyl, mämişi, pu ...

  pd_ico_01
 • Ultrasonik mör-möjeklerden goraýan syçanjyga garşy Amazon gyzgyn satuwy Ultrasonik mör-möjeklerden goraýan syçanjyga garşy Amazon gyzgyn satuwy

  Ultrases mör-möjeklerden goraýan syçanjyga garşy Ama ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikler: 1 Dizaýn: Adaty ulanylýan meýdany: 100-150 inedördül metr Haryt: Syçanjygyň köpelmegi Ulanyjy: mör-möjeklere gözegçilik güýji Çeşmesi: Elektrik, ultrases barlagy: 2-5 bölek zarýad beriji: Ulanylmaýan döwlet: Gaty hoşboý ys: Hiç hili zyýan beriji görnüş: Garynjalar, tomzaklar, tarakanlar, kriketler, gaçýanlar, çybynlar, syçanlar, mör-möjekler, möjekler Aýratynlygy: Durnukly, saklanylýan ýeri: Guangdong, Hytaý Marka ady: OEM Model belgisi: AC-13 Gaplamak: reňk gutusy Haryt ady: Amazon iň gowy sa. ..

  pd_ico_01
 • Ultrases syçanjygy ýok ediji ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjydyr Ultrases syçanjygy ýok ediji ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjydyr

  Ultrases syçanjygy ýok ediji ekologiýa taýdan f ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň kuwwaty: 10Dizaýn: Adaty ulanylýan ýer: 150-200 r Önüm: Elektrik çybyny ýok ediji kombinasiýa paketini ulanmak: mör-möjeklere gözegçilik güýji çeşmesi: Elektrik spesifikasiýasy: hiç biri zarýad beriji: Ulanylýan sahypanyň ölçegi: 9 * 5.5 * 2,5 sm Net agramy: ≤0.5 Kg hoşboý ys: hiç hili zyýan berijiniň görnüşi: Örümçiler, Örümçiler, Örümçiler, Örümçiler, Örümçiler, Örümçiler, Öýjükler, Öýjükler, Öýjükler Aýratynlygy: Durnukly gelip çykan ýeri: CN Marka ady: OEM & ODM Model belgisi: PR-09 Gaplamak: Reňk gutusy pa ...

  pd_ico_01